test

A.A.B. Kantoor

Met deze privacyverklaring wordt beoogd te voldoen aan art. 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: persoonsgegevens worden slechts verwerkt nadat de betrokkene adequaat is geïnformeerd over doel en wijze van verwerking.

De belangrijkste elementen zijn:

 • NAW-gegevens
 • Contactpersonen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig)
 • Geboortedatum
 • Huwelijkse staat
 • Gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig    voor bijvoorbeeld fiscale aangiften
 • Bankrekeningnummer

 

Doelomschrijving van gebruik

In een aantal gevallen verwerken wij (AAB Kantoor) de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

Communicatie en informatievoorziening

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
 • De verbetering van onze diensten
 • Facturering en incasso

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij (AAB Kantoor) uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken .

 

 

Bewaartermijnen

Wij (AAB Kantoor) zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (5 tot7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht)

Beveiliging

AAB Kantoor heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die AAB Kantoor van u heeft (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist).

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij (AAB Kantoor) u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. AAB Kantoor streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Wijzigingen Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.